Algemene voorwaarden

Artikel 1
Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Verkeersschool Correct gevestigd te Katwijk, Heerenweg 6b9- , hierna te noemen “Correct”, aangegaan.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Correct”.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van “Correct” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2
Instructie

2.1 “Correct” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 “Correct” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.
2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “Correct” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Correct” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.
2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Correct” of leerling hiervan wenst af te wijken.
2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur/trice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3
Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via “Correct” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4
Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Correct” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur / trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Correct” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf
had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

Artikel 5
Annulering door leerling

5.1 Leerling kan kosteloos een losse rijles (ook probeer les), die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 3 volle werkdagen voor de afspraak annuleren. Bij annulering door leerling van complete opleidingen (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel , in % van totaalbedrag , gehanteerd worden:

Binnen 4 weken: kosteloos
Binnen 3 weken: 50 %
Binnen 2 weken: 75 %
Binnen 1 week : 100 %

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Correct” beoordeeld. In de gevallen, genoemd in artikelen 5.2a en 5.2b, zal “Correct” er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging:
5.4 Dit kan telefonisch of per e-mail. E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door “Correct“ worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. “Correct” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail op: info@correctverkeersschool.nl

Artikel 6
Beëindigen instructie

6.1 “Correct “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Correct” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 “Correct” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent. In de gevallen 6.1 en 6.1 is “Correct” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.
6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.
Bij 6.3 en 6.4 zal “Correct“ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7
Aanvraag examen

7.1 “Correct” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8
Annulering examens

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:
8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur / docent.
Bij 8.1 en 8.2 zal “Correct” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.5 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen :

Rijexamen categorie A en AM: lesgeld van twee rijlessen
Rijexamen categorie B: lesgeld van één rijles
Rijexamen categorie C / CE en D: lesgeld van twee rijlessen

In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Correct“ de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9
Weigering examens

“Correct” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur / docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator.

Artikel 10
Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11
Betaling

11.1 Betaling dient per rekening  te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling uitblijft, en “Correct” een herinnering   dient te verzenden aan de leerling dan is “Correct” gerechtigd om € 7,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is “Correct“ gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Correct” nagekomen, de
tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.

11.2 “Correct” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

11.3 “Correct” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

11.4 Uit het enkele feit dat “Correct” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

11.5 Prijsverhogingen mogen tussentijds plaatsvinden. Dit wordt gecommuniceerd per e-mail, telefonisch of mondeling  aan de cursist.

11.6 Indien de cursist niet eens is met de prijsverhoging zoals omschreven in artikel 11.5 tijdens de overeenkomst, dan zal de overeenkomst vroegtijdig onderbroken mogen worden en zal  eventuele niet gereden rijlessen terug betaald worden. Rijlessen, tussentijdsetoetsen en examens die wel gereden zijn worden wel in rekening gebracht.

Artikel 12
Vrijwaring

12.1 “Correct” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.

12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
“Correct” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

12.3 “Correct” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13
Rijbevoegdheid leerling

Indien “Correct” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Correct” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Correct” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Correct” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Correct” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste
verzoek van “Correct” te vergoeden. Indien “Correct” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Correct” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan
“Correct” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 14
Geldigheid pakketten

14.1 Alle pakketten voor de rijopleidingen AM, A, B, BE die door de leerling bij “Correct” zijn gereserveerd zijn 24 maanden geldig na inschrijfdatum. Het pakket dient dus binnen 24 maanden in zijn geheel zijn opgebruikt, inclusief de tussentijdse toetsen en examen.

14.2 Een pakket kan gewijzigd worden (upgrade/downgrade) als er niet meer dan 5 uren gereden zijn.

Artikel 15
Pakketten die niet in zijn geheel zijn verbruikt.

Wanneer de leerling niet een pakket in zijn geheel heeft verbruikt, kan “Correct” dit niet verrekenen en retourneren. Pakketten dienen door de leerling geheel opgereden te worden. ‘Correct” garandeert niet dat het rijbewijs gehaald kan worden met alleen de rijlessen van het aangeschafte pakket, indien nodig zijn er extra voorbereidende rijlessen nodig. De extra rijlessen worden gerekend per uur.

Artikel 16
Gratis Proefles

Kies je na je proefles toch voor een andere autorijschool, dan brengen wij je proefles wel in rekening €62,00.  Blijf je de rijlessen bij ons volgen, dan is de proefles gratis. De gratis proefles is niet van toepassing als: de kandidaat al bezig is met rijlessen bij een andere rijschool en een overstap maakt naar “Correct”.

Artikel 17
Theoriecursussen

In de ‘theorie’ pakketten die rijschool “Correct” aanbied zitten theoriecursussen verwerkt. Deze cursus is niet meegerekend in de prijs van het pakket. Als de theoriecursus niet benut wordt kan er ook geen terugbetaling gedaan worden. Dit geld wel voor het theorie “BTH” examen.